ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΏΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΚΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΏΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟ  ΑΓΧΟΣ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΚΙΑ

                                        

                                                          Αθήνα26 Αυγούστου2014

 

 

                         ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

 

Ηεπίσκεψηστουςχώρουςτουσχολείου(γραφείο  διευθυντή, γραμματεία, τουαλέτες, καντίνα)  πριναπότοπρώτοκουδούνι, αποβάλλειτοάγχοςαπόταπρωτάκια, σύμφωναμεεπιστημονικέςμελέτες!

«Παράλληλα βοηθά  ταπαιδιάναπροσαρμοστούνπιο  γρήγοραστηννέατουςκαθημερινότητακαιταγεμίζειαυτοπεποίθησηγια  νακαλύψουνάμεσατιςανάγκεςτουςόταναυτόχρειαστεί»τονίζειη  παιδοψυχίατρος  κΜερσύνηΑρμενάκα.

Σύμφωναμετουςπαιδοψυχίατρουςηεπίσκεψηστο  σχολείοκαιηξενάγησητουείναιπολύβασικήγιατοπαιδίκαικαθοριστικήγιατηνσυμπεριφοράτου  στονέοπεριβάλλονταχώρο.

«Καλόκαιωφέλιμοθαείναικατάτηνεπίσκεψητουπαιδιούστουςχώρουςτουσχολείου  ναυπάρξεισυνάντηση-γνωριμίαμετοδάσκαλοήάλλαπρωτάκια»αναφέρειηκΑρμενάκα.

«Μάλιστα, προσθέτει, κατάτηδιάρκειατηςσυνάντησηςπρέπειναδοθείηδυνατότητακαιναενθαρρυνθείτοπαιδίναμιλήσειγιατονεαυτότουγιατααγαπημένατουπαιχνίδια,τοχόμπιτου  , πουπήγε  διακοπές, κ,λ,π».

           ΗΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΤΗΣΠΡΩΤΗΣΗΜΕΡΑΣ

Ηπροετοιμασίατουπαιδιού,όπωςτονίζουνοιπαιδοψυχίατροι,γιατηνπρώτηημέραστοσχολείοαπαιτείηρεμίακαισυνεργασίαμαζίτου.

Στηνκαλύτερηπροετοιμασία, πέρααπότηνεπίσκεψηστοσχολείο, μπορούνναβοηθήσουναντίστοιχαβιβλία, ταοποίαοιγονείςμπορούνναταπρομηθευτούν  απόβιβλιοπωλεία,  καιαπότιςβιβλιοθήκεςτωνδήμωνκαιτωνσχολείων.

Ητακτικήανάγνωσητωνβιβλίων, τονίζονταςτιςευχάριστεςδραστηριότητεςπουθαέχειτοπαιδί  στοσχολείο, τουκεντρίζουντοενδιαφέρονκαιτουαποβάλλουντοφόβοτουαυστηρού  δάσκαλου.

Ανυπάρχειανησυχίακαιυπερβολικόάγχοςγιατηνπρώτηημέρατότεοιγονείςθαπρέπειναεπιλέξουνβιβλίαπουαναφέρονταισεδιαχείρισηκαιέκφρασησυναισθημάτων  ήνααπευθυνθούνσεπαιδοψυχίατρο.

Παράλληλααρκετέςημέρες, πριναπότοπρώτοκουδούνιοιγονείςμπορούννα   διοργανώσουν"ειδικέςεκδρομές"σεκαταστήματαγιατηναγοράαθλητικήςφόρμας, σχολικήςτσάντας, μολυβιώνκαιμαρκαδόρωνκ.λ.π.

«Οιεκδρομέςαυτέςείναικαλόναγίνουνμεμορφήπεριπέτειαςσεμιαχαλαρήμέρα, χωρίςβιασύνη,αρκετέςμέρεςπριναπότονχαμόπουγίνεταισταβιβλιοπωλείακαιστακαταστήματαπαιχνιδιών»εξηγείηκΑρμενάκακαιπροσθέτει

 «Γιαναείναιευχάριστηη"εκστρατεία" τουςδενπρέπειναξεκινήσουνπολύνωρίςτοπρωίγιαναμηνείναιαγχωτικήηδιαδικασία.Καλόείναινααγοράσουνταμπέλεςγιαταρούχαπουαλλάζει,όπωςμπουφάν, ζακέτες,μαγιό,γάντια, καπέλα  γιανααποφύγουνταραχήκαιστεναχώριαανχάσουνκάτι.

Επίσηςκάτιπουστρεσάρειταπαιδιάείναιταρούχακαιταπαπούτσια, πουείναισφιχτάμεδύσκολακουμπώματακαικορδόνια.Τοτελευταίοπουθέλουμεείναιτοπαιδίναλερωθείτιςπρώτεςμέρεςαπόέναπαντελόνιπουδενξεκουμπώνειεύκολα,μεότισυνέπειεςυπάρχουνγιατηνψυχολογίατουαντοδουνοισυμμαθητέςτουλερωμένο».

Βασικότηςεύκοληςπροσαρμογήςτουπαιδιούστηνέατουζωήείναιναγνωρίζεινααυτοεξυπηρετείται.Ταπερισσότεραπαιδιάμετηνπαρακολούθησηπαιδικούσταθμούκαινηπιαγωγείουέχουνκατακτήσειπολλέςδεξιότητεςγύρωαπότηνσίτισηκαιτονυγιεινήτηςτουαλέτας. Ανυπάρχουνακόμαελλείμματαοφείλουνοιγονείςνατακαλύψουνκαθώςθαδυσκολέψειπολύτηνκαθημερινότητατουπαιδιούστοσχολείοαλλάκαιτηναυτοπεποίθησητουσυγκρινόμενουμεταάλλαπαιδιά.

 

             ΠΡΩΤΕΣ ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ- ΝΕΟΙΦΙΛΟΙ

Ημεγαλύτερηανησυχία  του99% τωνπαιδιώντηςπρώτηςτάξηςείναιότιδενθαέχουνκανέναφίλο, τηνπρώτηεβδομάδα. Αυτόαγχώνεικαιαπομονώνει  τοπαιδίπουέχειδυσκολίαστηνεπικοινωνία.

Γιατολόγοαυτόείναιαναγκαίοκατάτηνδιάρκειατηςεπίσκεψηςστοσχολείοπριναπότοπρώτοκουδούνι, τοπαιδίναγνωριστεί, μέσωτωνγονιών, μεάλλαπρωτάκιακαιναέχειμαζίτουςεπικοινωνίαπριναπότηνέναρξητωνμαθημάτων.

Επίσηςκαλόείναιναέχεικάνειτηνδιαδρομήτουσχολείουμετοαυτοκίνητοήταπόδια, μαζίμεάλλαπρωτάκια.

Στοτέλοςτηςπρώτηςσχολικήςημέραςοιγονείςθαπρέπειναπεριμένουντοπαιδίκαιόχινατουςπεριμένειβλέπονταςταάλλαπρωτάκιαναφεύγουνσυνοδευόμενα. Είναισημαντικόναμηνπεριμένειτοπαιδί  ούτελεπτό,καθώςθατουφανείαιώνας.

Ηεπιστροφήστοσπίτιδενπρέπειναγίνειμεκατακλυσμόερωτήσεωνγιατοπώςπέρασε. Οιγονείςθαπρέπεινααφήσουντοπαιδίμόνοτουνααφηγηθείτηνεμπειρίατου.

www.armenakamersyni.comΤηλ. 2105720500, 6947727140